بسکتبال منطقه 3 کشور
کسب مقام سوم بسکتبال منطقه ۳ کشور
کسب مقام سوم بسکتبال منطقه ۳ کشور

مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور از تاریخ 20 الي 22 آذر ماه...