ترم تابستانی
اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص ترم تابستانی۹۸-۹۷

براساس مصوبه ی شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از...

آغاز ثبت نام ترم تابستانی۹۶-۹۵

براساس مصوبه ی چهارصد و نود و سومین جلسه ی شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری ترم تابستانی جهت حل...