تفاهم نامه همکاری
در سالروز ورود امام به کشور عزیزمان تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و فدراسیون انجمن های ورزشی کشور در محل این فدراسیون امضا شد

در سالروز ورود امام به کشور عزیزمان تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و فدراسیون انجمن های ورزشی کشور...

انعکاس رسانه ای امضای تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۳( سوربن فرانسه)

دانشگاه سوربن پاریس و دانشگاه حکیم سبزواری  دیروز با حضور هیئتی فرانسوی و طی مراسمی با تشریفات مخصوص در سبزوار،...