توانمندی های دانشگاهی
نشست معرفی توانمندی ها و ویژگی های مراکز دانشگاهی شهرستان سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

نشست معرفی  توانمندی های دانشگاهی شهرستان سبزوار به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه،...