تولید نانو کپسولهای پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین
برای نخستین بار در کشورتوسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت: تولید نانو کپسولهای پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین با هدف بهسوزی بنزین

نانو کپسولهای پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین با هدف بهسوزی بنزین در کشور در قالب پروژه رساله دکتری حمیدرضا...