تکريم
تکريم از اساتيد پيشکسوت دانشگاه در هفته آموزش
تکريم از اساتيد پيشکسوت دانشگاه در هفته آموزش

دوشنبه 15 ارديبهشت ماه، در روزي که در هفته آموزش به نام آموزش و شاگردپروري نامگذاري شده است، جمعي از...

تکریم از اساتید پیشکسوت دانشگاه در هفته آموزش
تکریم از اساتید پیشکسوت دانشگاه در هفته آموزش

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، در روزی که در هفته آموزش به نام آموزش و شاگردپروری نامگذاری شده است، جمعی از...