جانبازان و ایثارگران دانشگاه
جانبازان دانشگاه حکیم سبزواری
جانبازان، چشم و چراغ دانشگاه هستند

مراسم گرامیداشت روز و مقام جانباز، با حضور جانبازان عزیز دانشگاه برگزار شد.    رئیس دانشگاه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه...