جایزه استاد شهید دکتر شهریاری
انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مقاله برتر بیست و پنجمین کنفرانس هسته‌ای ایران و کسب جایزه استاد شهید دکتر شهریاری

مقاله دکتر رضا قرائی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری  و حمیدرضا یزدی به عنوان مقاله برتربیست و...