جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

 قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ممتاز دانشگاه: برای شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار که...