جشنواره ملی ادبیات داستانی رضوی
دومین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی با حضور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به کار خود پایان داد

دومین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، دوشنبه شب با حضور آقای...

دریافت ۵۸۰ اثر ادبی و هنری توسط دبیرخانه جشنواره ملی دانشگاهی ادبیات داستانی

نشست خبری جشنواره ملی دانشگاهی سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی ۱۸آبان ماه با حضور خبرنگاران شهرستان برگزار شد. دکتر رضا...

فرهنگ و ادبیات از مهمترین زمینه های انتقال مباحث علمی و اجتماعی به خارج از مرزهاست

دبیر جشنواره ملی ادبیات داستانی رضوی، ضمن استقبال از حضور کمیته دبیرخانه و تبلیغات این جشنواره در جشنواره ملی دانشجویی...