جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی
کسب دو رتبه برتر استان توسط پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی حضوری موفق داشت و فناوران این...