جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کسب رتبه یک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

براتعلی نودهانی، دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ موفق به کسب رتبه یک رشته جغرافیا و برنامه...

ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع ارشد
ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع ارشد

با تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، مجوز ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع کارشناسی ارشد...