جغرافیا و علوم محیطی
با مشارکت استانداری خراسان رضوی: همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

همایش ملی "بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران" با مشارکت  استانداری خراسان رضوی در فرودین ماه ۹۶ به...