جلیل معماریانی
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با همکاری روابط عمومی دانشگاه، جلسه ی سخنرانی استاد جلیل معماریانی...