حسین سحرخیز
نام پیشکسوتان و تلاشگران دانشگاه همواره در تاریخ آن ماندگار خواهد ماند
نام پیشکسوتان و تلاشگران دانشگاه همواره در تاریخ آن ماندگار خواهد ماند

مراسم تکریم معاون عمرانی و مدیر فرهنگی دانشگاه که به افتخار پیشکسوتی و بازنشستگی نائل گردیده اند با حضور ریاست،...

احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، آقای حسین سحرخیز به مدت یکسال به عنوان مشاور عمرانی و آقای سید...

دانشگاه حکیم سبزواری در مسیر زیباسازی
دانشگاه حکیم سبزواری در مسیر زیباسازی

زیبایی و میل به آن از جمله صفات نهاده در روح و جان هر انسان است و از آن جهت...

احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان: حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه، دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های...