خبرنامه دانشگاه
جدیدترین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۳۲صفحه منتشر شد. در این شماره می خوانید: برمدارافتخار، گزارش(میزبانی شایسته)، رویداد، جایی برای پرورش بهترین...

جدیدترین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۶۰ صفحه منتشر شد. در این شماره می خوانید: فصلی نو، در مسیر توسعه، آن...