خبرنامه
خبرنامه پاییز ۹۸ (برمدار افتخار) دانشگاه منتشر شد

شماره نوزدهم خبرنامه پاییز ماه 1398 دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد. جهت مشاهده و دریافت خبرنامه کلیک کنید.

هجدهمین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

هجدهمین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد. جهت مشاهده آخرین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری بر روی اینجا کلیک...