دانشجوی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا
با حضور اساتید دانشگاه تورین ایتالیا:نخستین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا فارغ التحصیل می شود

مدیر گروه  فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری گفت: محمد فدوی مزینانی با دفاع از رساله پایان نامه خود به عنوان  نخستین...