دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اعلام برنامه های ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

برنامه های ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (به مناسبت اوّل آبان،روزملّی بزرگداشت بیهقی) دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده ادبیات وعلوم...

اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی
اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی با مدیر مسئولی آقای دکتر عباس محمدیان و سردبیری دکتر مهیار علوی مقدم...

برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران
برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران

 به نام خداوند جان و خرد   برنامه‌های نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ۹ و ۱۰ اردیبهشت...