دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه عضو گروه ادبیات فارسی،کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور شد

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم به عنوان عضو کارگروه ادبیات فارسی. گروه تدوین و بازنگری برنامه های...

جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر و کارگاه پژوهشی ” ترجمه و زبان های خارجی: بررسی تکنیک های آموزش ترجمه” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر(پدر زبان و...

جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر و کارگاه پژوهشی " ترجمه و زبان های خارجی: بررسی تکنیک های آموزش ترجمه" در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر(پدر زبان و...

ششمین همایش ملی بیهقی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

ششمین همایش ملی بزرگداشت  پدر نثر فارسی ، ابوالفضل بیهقی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. مدیر علمی...