دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری
کرسی ترویجی «تاریخنگاری سبزوار» توسط عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران برگزار شد

 کرسی ترویجی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حمایت انجمن ایرانی تاریخ اسلام و نیز حمایت بنیاد دایره المعارف...