دانشکده جغرافیا
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی

بنا به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر جعفر وطن دوست، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی،...

ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع ارشد
ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع ارشد

با تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، مجوز ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع کارشناسی ارشد...