دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه حکیم در آن سوی مرزها؛ مصاحبه با دکتر احسان استاجی، عضوهیات علمی دانشگاه حکیم درخصوص فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقاتی ISI دهلی (Indian Statistical Institute)

مصاحبه با دکتر احسان استاجی، عضوهیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در...