دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی
همکاری مشترک ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار و دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی

همکاری مشترک ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار و دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی کلید خورد.  در جلسه ای با...

استقبال بی نظیر از برگزاری نشست علمی- تخصصی روز معمار

نشست علمی- تخصصی  روز معمار و گرامیداشت هفتۀ میراث فرهنگی که به همت دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه  و...