دانشگاه بوستون آمریکا
برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی

پرفسور آلن ریچارد لارسن استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوستون آمریکا می باشد. وی یکی از اولین دانشمندانی است که مطالعه بر...