دانشگاه حکیم سبزوای، میزبان مسابقات اوپن رنکینگ دارت جهانی جوانان 2018
دانشگاه حکیم سبزوای، میزبان مسابقات اوپن رنکینگ دارت جهانی جوانان ۲۰۱۸

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری مسابقات دارت اوپن رنکینگ جهانی ۲۰۱۸ در رده جوانان به میزبانی دانشگاه...