دانشگاه لیون فرانسه
دانشگاه لیون فرانسه از دکتر حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری برای راهنمایی رسالۀ دکترا در قالب co-direction دعوت به عمل آورد

در راستای گسترش همکاری های بین المللی و میان دانشگاهی، درپی سفر هیئت بلندپایۀ وزرات علوم فرانسه به ایران در...