دانشگاه لیون ۱ فرانسه
اجرای پروژه پژوهشی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه لیون ۱ فرانسه با اخذ بودجه پژوهشی از دانشگاه لیون ۱ فرانسه

اختصاص بودجه پژوهشی بیست هزار یورویی  از سوی دانشگاه لیون یک فرانسه برای انجام پروژه های پژوهشی مشترک با دانشگاه...