دانشگاه هایدلبرگ آلمان
انجام پروژه ی مشترک تحقیقاتی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه هایدلبرگ آلمان / برای اولین بار در کشور تکنیک رمزنگاری DNAبر روی خزندگان توسط عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری اجرا می شود

انجام پروژه ی مشترک تحقیقاتی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه هایدلبرگ آلمان / برای اولین بار در کشور تکنیک...