دانشگاه های کنکوردیا( کانادا)
گزارشی از پیشرفت پروژه پژوهشی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های کنکوردیا( کانادا) و هاروارد( امریکا)

طرح پژوهشی مشترک استادیار دانشگاه حکیم با محققان دانشگاه های کنکوردیا و هارارد با عنوان: "دانش مهارت های حرکتی پایه و اثر...