دانش آموختگی
سخنرانی آینده کاری پس از دانش آموختگی

سخنرانی آینده کاری پس از دانش آموختگی ویژه ی دانشجویان   سخنران: دکتر علی ابراهیم نژاد دکتری مالی از دانشگاه...