دانش بنیان
مرکز رشد با حمایت از جوانان مستعد و نخبه موجب ارتقای علمی و صنعتی شهرستان می شود

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در سال۹۳ و بر اساس مأموریت اصلى مراکز رشد که ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى...

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

با تلاش و همت مدیریت فرهنگی دانشگاه  و مرکز رشد واحدهای فناوری، کارگاه آموزشی در خصوص معرفی مرکز رشد و...

برگزاری کارگاه آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان

در راستای سیاست‌های دانشگاه مبنی بر کاربردی کردن دانش و فناوری، گسترش کارآفرینی در دانشگاه و ایجاد شرکتهای دانش بنیان،...