دبیرخانه عمرانی
انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور باحضور معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

جلسه انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور جناب آقای مهندس حسینی، معاون مدیرکل...