دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
گرمای نشست دبیران مناطق دهگانه روابط عمومی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوردر سرمای برف شادی مشهد

با هماهنگی دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نشست دبیران مناطق ده گانه روابط...