دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه حکیم سبزواری دستگاه برتر استان خراسان رضوی در حوزه پدافند غیرعامل شناخته شد

مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گفت: کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری به...