دستگاه “اندازه گیری دانسیته سیالات تراکم ناپذیر با روش مکانیکی”
ساخت دستگاه “اندازه گیری دانسیته سیالات تراکم ناپذیر با روش مکانیکی” در دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

سهیل کیانی راد دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی در طی دوره تحصیل خود با راهنمایی اساتید دانشکده مهندسی نفت...