دفتر ارتباط با صنعت
اجرای موفق طرح تحقیقاتی" بررسی تاثیرات اجرای خطوط ریلی در کاهش ترافیک درون شهری، کاهش آلاینده ها و افزایش ایمنی ترافیک " توسط محققان دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از موفقیت محققان این دانشگاه در اجرای  طرح تحقیقاتی " بررسی تاثیرات...

اجرای موفق طرح تحقیقاتی” بررسی تاثیرات اجرای خطوط ریلی در کاهش ترافیک درون شهری، کاهش آلاینده ها و افزایش ایمنی ترافیک ” توسط محققان دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از موفقیت محققان این دانشگاه در اجرای  طرح تحقیقاتی " بررسی تاثیرات...