دفتر نهاد رهبری
ثبت نام۶۶ زوج دانشجو دربیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی/رشد ۳۳ درصدی ازدواج دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول اجرایی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آمار ثبت نام ازدواج دانشجویی این دانشگاه نسبت به سال...

رشد ۳۳ درصدی ازدواج دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول اجرایی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آمار ثبت نام ازدواج دانشجویی این دانشگاه نسبت به سال...