دفتر همکاری های بین الملل و ارتباط با صنعت
به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برنامه بازدید و سخنرانی هیات چینی و همراهان این هیات در دانشگاه برگزار شد

به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری و در راستای همکاری های علمی و تحقیقاتی میان...