دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت
به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت، کارگاه آموزشی”کارآفرینی، اشتغال و قوانین کار”در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی"کارآفرینی، اشتغال و قوانین...