دومین المپیاد علمی پژوهشی مهندسی نفت کشور
طرح مشترک اساتید دانشگاه حکیم سبزواری مقام نخست بخش پژوهشی دومین المپیاد علمی پژوهشی مهندسی نفت کشور را کسب کرد

طرح مشترک مهندس عباس هاشمی زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت و دکتر رحیم ایلدرآبادی، مدیر گروه مهندسی برق...