دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی و نانو مواد در حوزه انرژی
انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان داور دومین کنفرانس بین المللی نانو فناوری و نانو مواد در حوزه انرژی لیون فرانسه

دکتر غلامعلی فرزی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از اعضای  کمیته علمی و گروه داوری دومین کنفرانس بین...