دکترامیرحسن امیری
دو مقاله عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال های معتبر بین المللی منتشر شد

دو مقاله دکترامیرحسن امیری، عضوهیئت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری، باعنوان‌های Magnetic nanoparticles coated with poly(p-phenylenediamine-co-thiophene) as a sorbent...