دکترحسین اصغر رهنما
دقت بالای نظریه تابعی چگالی برای تعیین خواص اپتوالکترونیکی نانو لایه ها در آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد در دانشگاه حکیم سبزواری تایید شد

طی انجام پژوهش های سنگین در حوزه های تجربی (Experimentalٍ) و نظری(Theoretical) در طول ۴ سال گذشته در گروه فیزیک حالت...