دکتر احسان استاجی
دانشگاه حکیم در آن سوی مرزها؛ مصاحبه با دکتر احسان استاجی، عضوهیات علمی دانشگاه حکیم درخصوص فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقاتی ISI دهلی (Indian Statistical Institute)

مصاحبه با دکتر احسان استاجی، عضوهیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در...

طرح پژوهشی ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری در بین ۱۸ طرح پژوهشی مورد تفاهم جمهوری اسلامی ایران و روسیه

طرح پژوهشی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری موفق شد به عنوان یکی از ۱۸ طرح پژوهشی مشترک...

خیز بلند دانشگاه حکیم سبزواری برای گسترش همکاری های علمی بین المللی: پروژه های مشترک تحقیقاتی استاد دانشگاه حکیم سبزواری با اساتید و محققان برتر جهان

 عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری از همکاری مشترک خود  با اساتید و محققان بین المللی  در چندین...