دکتر اشراقی
سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از از شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا The European Spallation Source با موضوع " شتاب دهنده ی ESS اروپا"

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS) با موضوع: "شتاب دهندۀ ESS"...

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از از شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا The European Spallation Source با موضوع ” شتاب دهنده ی ESS اروپا”

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS) با موضوع: "شتاب دهندۀ ESS"...