دکتر امیراحمدی
دانشگاه حکیم آماده همکاری جهت سوق اعتبارات تحقیقاتی به سمت پژوهش های کاریردی و نیازهای توسعه ای شهرستان

هفتمین جلسه شورای هماهنگی و هم اندیشی روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز شنبه ۱۶ آبانماه با حضور...

بازدید از مرکز پژوهشی
رئیس دانشگاه در بازدید از مرکز پژوهشی: مرکز پژوهشی بایستی اتاق فکر دانشگاه باشد

در ادامه سلسله بازدیدهای دوره ای ریاست محترم دانشگاه از حوزه های مختلف، روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه، مرکز...