دکتر امیرحسین حقیقی
دانشگاه حکیم سبزواری؛ پیشگام در اشاعه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای: ارائه یک واحد درسی با عنوان ورزش‌ زورخانه‌ای و پهلوانی در دانشگاه

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای اشاعه فرهنگ پهلوانی، یک واحد درسی با عنوان ورزش‌ پهلوانی...