دکتر امیرحسین کیذوری
دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه منتخب در ارائه گزارش فعالیت های نظارت و ارزیابی وزارت علوم

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از مدیران منتخب دانشگاه های کشور در نشست مدیران نظارت...

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خبر داد: انتشار گزارش عملکرد سال ٩۴ بعنوان اولین سال از برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری از انتشار گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ برنامه ۵ ساله ی راهبردی این دانشگاه...

مدیرنظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری، تنها سخنران ششمین نشست مدیران دفاترنظارت و ارزیابی هیات های نظارت استانی دانشگاه های کشور

 مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها سخنران ششمین نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی  هیات های...