دکتر امیررضا عسکری
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گفتگو با دکتر امیر رضا عسکری، جوانترین عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص فرصت مطالعاتی در کشورایتالیا

مصاحبه با دکتر امیررضا عسکری جوانترین عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در دانشگاه صنعتی مارکه...